Liu Hai the Woodcutter[Transc. by Yang,Baozhi,Performed by Li kaixiang(Vln.),Li Yusheng(Sax.)& Cai,Ying(Pf.)]

Theme & Two Variations of the Yang-Guan Melody[Transc. by Yang,Baozhi, Performed by Li kaixiang(Vln.),Li Yusheng(Sax.)& Cai,Ying(Pf.)]

Customs in Liang Mount[Transc. by Yang,Baozhi,Performed by Li kaixiang(Vln.),Li Yusheng(Sax.)& Cai,Ying(Pf.)]

Shepherd Su Wu[Transc. by Yang,Baozhi,Performed by Li kaixiang(Vln.),Li Yusheng(Sax.)& Cai,Ying(Pf.)]

A Corner at the Torch Festival[Transc. by Yang,Baozhi,Perf.:Li Kaixiang(1st Vln.),Cheng Zewei(2nd Vln.),Liu Dun(Vla.),Yang Yun(Vlc),He Sha(Pf.)]

The Spring of Sharaba[Transc. by Yang,Baozhi,Perf.:Li Kaixiang(1st Vln.),Cheng Zewei(2nd Vln.),Liu Dun(Vla.),Yang Yun(Vlc),He Sha(Pf.)]