Three Canons in style of Humourisque (unaccomp.) [Transc. by Yang,Baozhi,Performers:E class of Yip's Centre in Hongkong]

The Melody《Su Wu the shepherd》 [Transc. by Yang,Baozhi,Performers:Yang,Baozhi&Ruha Piano accomp.:Lia]

Ala-muhan[Trans.by Yang Baozhi & Ding Zhinuo,Double Duet Performers:Shen-Qingchun,Wang-Qian,Wang-Min,Xu-jin]

At the Foot of the Snow Mountain[Trans.by Yang Baozhi,Double Duet Performers: Shen-Qingchun,Wang-Qian,Wang-Min,Xu-jin]

Introduction & Fuge[Transc. by Yang,Baozhi,Vln,:Wang Weizhi; Sanxian: Tan Longjian]